ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

WSPARCIE RODZICÓW

O SZKOLE

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

Liceum

 

 

Klasa wojskowa

Gimnazjalisto, klasa wojskowa to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę na temat zagadnień służby wojskowej, a w niedalekiej przyszłości pracować w jednostkach mundurowych lub na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną. Na dodatkowym przedmiocie  – przysposobienie wojskowe, prowadzonym przez żołnierza poznasz szereg zagadnień związanych z pełnieniem służby wojskowej.

 

Po ukończeniu nauki w klasie wojskowej będziesz:

 • posiadał wiedzę niezbędną do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego żołnierza,
 • zapoznany z trudnościami w pełnieniu służby wojskowej,
 • przygotowany do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach,
 • odporny psychicznie, zdyscyplinowany oraz zdolny współdziałać i kierować zespołem,
 • posiadał ukształtowane postawy patriotyczne (szacunek do ojczyzny i jej tradycji), przygotowany do udziału w życiu społecznym i zawodowym,
 • zostaniesz zaznajomiony ze strukturą obronną państwa, zrozumiesz jej rolę powinności obronnych,
 • przygotowany wstępnie teoretyczne i praktyczne do pełnienia służby wojskowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,
 • zostaniesz zapoznany z założeniami polskiej polityki bezpieczeństwa, która określa podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
 • potrafił przygotować plan postępowania w przypadku nagłych zdarzeń,
 • znał zasady orientowania się w terenie i potrafił je zastosować,
 • umiał w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami posługiwać się bronią strzelecką sportową,
 • rozumiał potrzebę udzielania pierwszej pomocy innym i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom,
 • orientował się w problematyce zagrożeń czasu pokoju i wojny, znał potrzebę  uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju,
 • potrafił kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożenia, znał podstawowe  zasady organizacji i zarządzania, kierowania i dowodzenia oraz przywództwa, będziesz umiał je zastosować w praktyce,
 • znał podstawowy sprzęt ratowniczy przewidziany do użycia w różnych sytuacjach  zagrożeń i potrafił go obsługiwać,
 • potrafił działać i dostosować się do różnych sytuacji i trudnych warunków, będziesz zaradny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za siebie i innych, będziesz w stanie pokierować akcją ratowniczą,
 • umiał w sposób bezpieczny posługiwać się bronią strzelecką i osiągał dobre wyniki
 • znał przepisy prawa z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, prawa humanitarnego i wojennego.

Jeden dzień w tygodniu będzie dla Ciebie obowiązkowym dniem mundurowym, ale jeżeli wojsko to Twoja pasja noś mundur każdego dnia.

 

Atrakcje w których będziesz uczestniczył:

 • szkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe,
 • spotkanie z prawnikiem lub policjantem na temat prawa karnego i przestępczości zorganizowanej,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • ćwiczenie orientacyjne w terenie z mapą i bez mapy, marsz na azymut,
 • wizyty w jednostkach wojskowych,
 • ćwiczenia praktyczne na organizowanych biwakach.

<zdjęcie>

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 •  język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia.

Głównie one są brane pod uwagę w rekrutacji na uczelnie wyższe mundurowe.

 

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Przysposobienie wojskowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Klasa policyjna

 

 

Gimnazjalisto, klasa policyjna to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę związaną z pracą w służbach mundurowych, a swoją przyszłość wiążesz z pracą w policji, innych służbach  odpowiedzialnych  za porządek publiczny oraz firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (np. agencje detektywistyczne, wewnętrzne  służby ochrony firm).

 

Najbardziej ambitni absolwenci klasy policyjnej są przygotowywani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów humanistycznych (historia, prawo) a także tych związanych z bezpieczeństwem publicznym (np. bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, resocjalizacja, ratownictwo medyczne).

 

Dzięki zajęciom teoretycznym i ćwiczeniom praktycznym:

 • poznasz warsztat pracy i zawód policjanta oraz zasady regulujące porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • wykształcisz u siebie cechy przywódcze, zdyscyplinowanie, zaradność i odwagę,
 • wzmocnisz swoją stanowczość i konsekwencję w działaniu oraz spokój i opanowanie,
 • nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony,
 • zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci kształcić się w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych (policją, więziennictwem, ochroną osób i mienia).

 

Jakie będziesz miał bloki tematyczne?

 • organizacja policji, etyka zawodowa,
 • zasady odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne,
 • konwojowanie osób i mienia,
 • medycyna sądowa,
 • elementy prawa karnego i wykroczeń,
 • strzelectwo sportowe,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • warunki, zasady i przypadki stosowania przymusu bezpośredniego.

 

<zdjęcie>

 

Czwartek jest dniem edukacji policyjnej. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach, a czynny zawodowo policjant prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Innowacja ”Bezpieczeństwo i porządek publiczny” kształtuje uczniów zaradnych, odważnych, spokojnych i zdyscyplinowanych. Absolwenci klasy policyjnej nabywają przydatnych w życiu umiejętności takich jak stanowczość i konsekwencja w działaniu, a także odporność psychiczna na stres.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 • język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia.

 

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

 

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Klasa pożarnicza

 

 

Gimnazjalisto, klasa pożarnicza to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz poznać pracę strażaka i zdobyć podstawową wiedzę z zakresu obrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną, a przedmiot “Bezpieczeństwo pożarowe” prowadzony jest przez czynnego pracownika Straży Pożarnej.

 

Wiedza zdobyta w klasie pożarniczej pozwoli Ci kontynuować naukę w szkołach służb pożarniczych oraz cywilnych uczelniach wyższych.

 

W trakcie nauki:

 • poznasz zawód strażaka, mechanizm rozwoju pożaru i zagrożenia podczas działań ratowniczych,
 • nauczysz się obsługiwać sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
 • nabędziesz umiejętność ratowania i ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony,
 • poznasz zasady postępowania podczas akcji ratowniczych,
 • nauczysz się zachowań w sytuacjach ekstremalnych i wykształcisz u siebie cechy przywódcze
 • zdobędziesz wiedzę prawną regulującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.

 

Po ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zdobędziesz wiadomości o:

 • organizacji OSP  i ochronie ludności,
 • służbie wewnętrznej i musztrze,
 • sprzęcie ratowniczym i gaśniczym,
 • procesie spalania, rozwóju pożaru,
 • łącznosci i alarmowaniu.

 

Poznasz też:

 • zadania strażaków w zastępie i podstawy organizacji ekipy,
 • taktykę gaszenia pożarów oraz środki gaśnicze,
 • ratowniczy sprzęt medyczny i sprzęt ochrony dróg oddechowych.

 

 

Czwartek jest dniem edukacji pożarniczej. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach, by uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych pod okiem zawodowego strażaka.

 

Innowacja ”Bezpieczeństwo pożarowe” kształtuje uczniów opanowanych, odważnych, spokojnych i zdyscyplinowanych. Absolwenci klasy pożarniczej nabywają przydatnych w życiu umiejętności takich jak odporność psychiczna na stres i współdziałanie w drużynie.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 • język angielski,
 • matematyka
 • chemia lub geografia (z zastrzeżeniem, że przedmiot rozszerzony chemia będzie realizowany po zebraniu się grupy uczniów o liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący)

 

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

 

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Bezpieczeństwo pożarowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Klasa zdrowie i dietetyka

 

Nowość 2017/2018

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zadbać o zdrowie wybierz klasę z innowacją „Zdrowie i dietetyka”.

 

Na zajęciach zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, podstaw zdrowego odżywiania i komponowania różnorodnych diet dietetyką i fizjologii człowieka.

To klasa dla tych, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania związane z:

 • dietetyką i fitnessem
 • edukacją zdrowotną
 •  biologią i chemią
 • językiem angielskim

 

Innowacja “Zdrowie i dietetyka” przygotuje się do nauki na tych kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii, np.: kosmetologia, technologia żywności, farmacja, dietetyka. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

 

Osoby z wykształceniem średnim i znajomością języków obcych są poszukiwane na rynku pracy. Dodatkowa znajomość zagadnień z dietetyki, biologii, chemii, edukacji zdrowotnej, zwiększa szansę zatrudnienia w branży kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej itp.

 

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Klasa informatyczna

 

Nowość 2017/2018

Klasa o tym profilu skierowana jest do uczniów, których interesuje świat nowoczesnych technologii, mających ścisły, otwarty umysł, pragnących swoją przyszłość zawodową związać z naukami ścisłymi.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to:

 • matematyka,
 • informatyka
 •  język angielski

 

W trakcie nauki uczniowie będą rozwijać wiadomości i umiejętności związane z:

 • podstawami programowania,
 • tworzeniem stron internetowych,
 • obsługą programów graficznych, obróbką dźwięku, tworzeniem filmów,
 • wykorzystywaniem baz danych i sieci komputerowych,
 • wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w matematyce i fizyce.

 

Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym otwiera możliwość na odnalezienie się we współczesnym świecie techniki.

Absolwenci tej klasy zyskują przepustkę na studia i dobrze przygotowani mogą podjąć naukę na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych.